لوله بازکنی و تخلیه چاه تخلیه چاه http://citycall.mihanblog.com 2017-02-22T05:10:28+01:00 text/html 2016-09-18T12:54:39+01:00 citycall.mihanblog.com vd Amani لوله بازکنی قم http://citycall.mihanblog.com/post/5 <font face="Mihan-IransansLight" size="3"><b>لوله کشی آب و فضلاب ، تشخیص ترکیدگی و تعویض لوله های فرسوده ، رفع نم و رطوبت ، باز کردن انواع لوله های ساختمانی با دستگاه مکش، ژنراتور و فنر برقی</b></font><font face="Mihan-Yekan" size="3"><font face="Mihan-IransansLight"><b><br>سرویس دهی بصورت شبانه روزی در تمام نقاط استان قم<br><font color="#009900">لوله بازکنی و تخلیه چاه شهر پاک</font> با کادر مجرب در خدمت شماست.<br><br></b></font></font><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><img title="تخلیه چاه قم" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/499/1494334/001.jpg" alt="لوله بازکنی و تخلیه چاه قم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font><br></div><br><div align="center"><img title="تخلیه چاه قم"  ="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/499/1494334/003.jpg" alt="لوله بازکنی شهر پاک" align="bottom" border="0" height="203" hspace="0" vspace="0" width="273"><br></div> text/html 2016-09-02T03:33:00+01:00 citycall.mihanblog.com vd Amani لوله بازکنی و تخلیه چاه قم http://citycall.mihanblog.com/post/3 &nbsp;<p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی امانی)" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تخلیه چاه به صورت تضمینی با پمپ های ارتفاع زن و مکنده</font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="( لوله بازکنی)" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">لوله بازکنی با پمپ هوا ؛ دستگاه ژنراتور و فنر برقی-رسوب کنی و چربی زدایی لوله فاضلاب</font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه)" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">لایروبی و کف تراشی چاه توسط نیروی انسانی مجرب</font><br><img title="تخلیه چاه" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تخلیه ولایروبی سپتینگ های لجن گیر ,چربی گیر و منحول</font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)" title="تخلیه چاه قم"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">کول گذاری و طوقه چینی چاه </font><img  title="تخلیه چاه" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)" title="تخلیه چاه"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">تشخیص ترکیدگی لوله آب با دستگاه-</font></img ><img  title="تخلیه چاه" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">لوله کشی آب و فاضلاب</font></font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)" title="تخلیه چاه قم"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">رفع نم و رطوبت</font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه 09128536383)" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">حمل نخاله و مصالح ساختمانی</font><br><img title="تخلیه چاه قم" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/101.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی قم)" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> خدمات فنی شهر پاک (با چهل سال تجربه)&nbsp; - <font color="#FF0000">سرویس شبانه روزی</font> <br></font></img ></p><p><font color="#FFFFFF" size="3"><font face="Mihan-IransansBold">تخلیه چاه&nbsp; - تخلیه چاه قم - لوله بازکنی و تخلیه چاه قم - تخلیه چاه و لوله بازکنی تهران - لوله بازکنی تهران-تخلیه چاه</font></font></p><p align="left"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><b><font color="#CC0000"><img  title="تخلیه چاه" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="/" target="_blank" title="تخلیه چاه"><img title="تخلیه چاه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/499/1494334/tel.jpg" alt="تخلیه چاه ولوله بازکنی شهر پاک" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a></span></img ></font></b></font></p><p align="left"><img title="تخلیه چاه"  ="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/499/1494334/qq.jpg" alt="خدمات فنی شهر پاک" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><b><font color="#CC0000"><img  title="تخلیه چاه" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></img ></font></b></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" size="6"><b><font color="#CC0000"><img  title="تخلیه چاه" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" alt="(تخلیه چاه و لوله بازکنی)"> </img ><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></b></font></p><br><p><a href="/" target="_blank" title="لوله بازکنی قم"><img title="تخلیه چاه"  ="" src="http://s6.uplod.ir/i/00763/ow1nuan0xx88.jpg" alt="تخلیه چاه قم" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"></a><br><img src="http://s6.uplod.ir/i/00763/2dhkqb2zbho0.jpg" alt="لوله بازکنی قم" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00763/jplh6e3o3d74.jpg" alt="تخلیه چاه و لوله بازکنی" hspace="0" align="" border="0" vspace="0"> </p> <p><br><br> </p>